RF - Yahoo Register Basic

1.1.9.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký tài khoản yahoo (tool bán tự động) *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP đa dạng (GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKs, 911,...) *> Hỗ trợ tự động nhận OTP và tự động điền thông tin *> Kết hợp nhập captcha tay để tăng độ trust

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.5.0 (25/04/2022) *> Thêm dịch vụ tempsms.co =>V1.1.6.0 (28/04/2022) *> Update dịch vụ simfast =>V1.1.7.0 (10/05/2022) *> Update site yahoo =>V1.1.8.0 (19/08/2022) *> Fix lỗi không đăng ký được ở bước tạo thông tin user =>V1.1.9.0 (22/08/2022) *> Update api simfast.

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 486 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 482 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)