RF - Yahoo Register

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @yahoo.com *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (19/05/2021) Sản phẩm dùng để đăng ký mail @yahoo.com *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy =>V1.0.1.0 (20/05/2021) *> Thêm logic vượt captcha lúc register =>V1.0.2.0 (20/05/2021) *> Thêm logic kiểm tra trường hợp chặn đăng ký =>V1.0.3.0 (24/05/2021) *> FIx lỗi bước 2 *> Thêm dịch vụ chothuesimcode.com =>V1.0.4.0 (27/05/2021) *> Thêm TMProxy ở tùy chọn giả mạo IP

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 397 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 396 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)