RF - Yahoo Checker

1.1.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra account Yahoo có DIE hay LIVE *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKs, GoodProxy (goodproxy.net), 911, TM Proxy,... *> Hỗ trợ xuất tệp định dạng đầy đủ

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.0.0 (12/09/2021) *> Thêm chức năng tự động xuất file đầu vào khi chạy =>V1.1.1.0 (28/11/2021) *> Thêm chức năng giả mạo IP với GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.1.2.0 (09/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Http/socks có user+pass =>V1.1.3.0 (16/09/2022) *> Update các phương thức giả mạo IP *> Giảm dung lượng tool cài

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 63 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)