RF - Yahoo Add Mail Recover

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để thêm mail khôi phục vào mail yahoo *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP (GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKs, 911, ...) *> Hỗ trợ thêm các loại mail có hỗ trợ IMAP

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (16/11/2021) *> Thêm chức năng xoay vòng mail recover =>V1.0.2.0 (06/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới (GoodProxy: https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.3.0 (29/03/2022) *> Update nhiều phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 461 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 460 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)