RF - WebDe Register

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @web.de *> Hỗ trợ fake IP với 911 hoặc SSH Connector *> Tự động chuyển IP theo cài đặt (với 911) *> Sử dụng 2captcha để auto vượt captcha *> Thiết lập mật khẩu hoặc chọn mật khẩu random *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để đăng ký mail @web.de *> Hỗ trợ fake IP với 911 hoặc SSH Connector *> Tự động chuyển IP theo cài đặt (với 911) *> Sử dụng 2captcha để auto vượt captcha *> Thiết lập mật khẩu hoặc chọn mật khẩu random *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy =>V1.0.1.0 *> Thêm tính năng tự động tạo profile nước Đức (DE) *> Thêm logic tự động thay IP nếu IP bị block (911) =>V1.0.2.0 *> Update thủ thuật register mail mới (Web.de fix không cho đăng ký với mail khôi phục) *> Thêm chức năng vượt captcha với anti-captcha *> Cập nhập giao diện mới =>V1.0.3.0 *> Update API mới (Web.de fix) =>V1.0.4.0 (05/11/2020) *> Update API mới (Web.de fix) =>V1.0.5.0 (06/11/2020) *> Update API mới (Web.de fix)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 168 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 222 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 169 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)