RF - WebDe Bullet

1.0.5.0

TẶNG

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để tạo nguyên liệu cho 2 tool: WebDe Register và WebDe Checker

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (27/01/2021) *> Tăng tốc khởi động tool *> Update thuật toán tạo bullet mới nhất từ web.de =>V1.0.3.0 (04/08/2021) *> Update UI mới của tool =>V1.0.4.0 (29/12/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy đời thấp =>V1.0.5.0 (03/06/2022) *> Cập nhật chức năng thông báo khuyến mại