RF - RediffmailCom Check Password

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra đăng nhập mail @rediffmail.com có đúng password hay không *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Giả mạo IP với nhiều loại: SSH, Proxy HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả *> Xuất dữ liệu theo hướng tùy chọn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (03/01/2021) Sản phẩm dùng để kiểm tra đăng nhập mail @rediffmail.com có đúng password hay không *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Giả mạo IP với nhiều loại: SSH, Proxy HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả *> Xuất dữ liệu theo hướng tùy chọn =>V1.0.1.0 (03/02/2021) * Thêm tính năng tự động lưu trạng thái đang chạy (đề phòng mất điện hoặc mất mạng giữa chừng) =>V1.0.2.0 (19/04/2021) *> Update api mới của rediffmail *> Cập nhập tùy chọn giả mạo IP =>V1.0.3.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 313 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 314 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)