RF - RediffmailCom Checker

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @rediffmail.com Các domain hỗ trợ: rediffmail.com *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (GoodProxy, SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (02/02/2021) *> Thêm tính năng lưu trạng thái check khi đang chạy (phòng trường hợp mất điện khi đang chạy) =>V1.0.2.0 (19/09/2021) *> Cập nhật giao diện mới *> Thêm nhiều loại giả mạo IP mới =>V1.0.3.0 (01/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới (GoodProxy: https://goodproxy.net/ )

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 316 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 317 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)