RF - Read Mail Box [Single]

1.0.0.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đọc mail tất cả các loại mail như mail domain doanh nghiệp, mail cá nhân, hotmail, gmail, yahoo, aol, gmx,.... Tại 1 thời điểm chạy chỉ cài đặt đọc 1 loại đuôi mail. Khi chạy xong mới có thể đổi loại đuôi mail *> Đa luồng (mặc định 300 luồng) *> Hỗ trợ người dùng tự cài đặt cấu hình đọc mail trước khi chạy *> Hỗ trợ đọc mail với chức năng tìm kiếm theo nhiều từ khóa, định dạng: keyword 1;keyword 2;keyword 3 (ngăn cách nhau bằng dấu ; ) *> Hỗ trợ fake IP khi đọc mail

Cập nhập

=>V1.0.0.0 Sản phẩm dùng để đọc mail tất cả các loại mail như mail domain doanh nghiệp, mail cá nhân, hotmail, gmail, yahoo, aol, gmx,.... Tại 1 thời điểm chạy chỉ cài đặt đọc 1 loại đuôi mail. Khi chạy xong mới có thể đổi loại đuôi mail *> Đa luồng (mặc định 300 luồng) *> Hỗ trợ người dùng tự cài đặt cấu hình đọc mail trước khi chạy *> Hỗ trợ đọc mail với chức năng tìm kiếm theo nhiều từ khóa, định dạng: keyword 1;keyword 2;keyword 3 (ngăn cách nhau bằng dấu ; ) *> Hỗ trợ fake IP khi đọc mail

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 242 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 800000 (VND)