RF - MailBox Checker

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra hòm thư các loại mail có tồn tại hay không (LIVE/DIE) *> Hỗ trợ tất cả các loại mail *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ tự động lưu kết quả khi kiểm tra *> Hỗ trợ giúp người dùng hiển thị hết các mail box của một đuôi mail (giá trị để truyền trong tool RF - FB Get Recover Code)

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (31/01/2021) *> Thêm tính năng hiển thị tất cả mailbox của một đuôi mail (giá trị để truyền trong tool RF - FB Get Recover Code) =>V1.0.3.0 (20/09/2021) *> Cập nhật giao diện mới =>V1.0.4.0 (29/11/2021) *> Update thuật toán check mailbox mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 330 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 150000 (VND)