RF - MailCom Bullet

1.0.5.0

TẶNG

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để tạo nguyên liệu cho tool check , register mail.com *> Hỗ trợ giả mạo IP *> Hỗ trợ giả mạo User-Agent *> Xuất tệp bullet tự động

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (29/12/2021) *> Fix lỗi không khởi động được tool ở một số máy đời thấp =>V1.0.2.0 (29/05/2022) *> Thêm chức năng thông báo khuyến mại =>V1.0.3.0 (23/07/2022) *> Update thuật toán tạo bullet =>V1.0.4.0 (23/07/2022) *> Tăng tốc tạo bullet *> Tăng thời hạn giữ bullet =>V1.0.5.0 (13/09/2022) *> Fix lỗi hiển thị ở một số máy