RF - LaposteNet Checker

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @laposte.net *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (21/02/2021) Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @laposte.net *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau =>V1.0.1.0 (25/02/2021) *> Update logic check (lapo fix) *> Link hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=_toMYBlr-cU&feature=youtu.be

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 341 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 342 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)