RF - Hotmail Domain Register

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký hotmail domain từ hotmail thông thường *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu hotmail khi đã đăng ký thành công *> Tùy chọn Temp mail khi đăng ký hotmail domain

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (08/02/2021) *> Update api mới của hotmail (API register alias) =>V1.0.3.0 (01/09/2021) *> Update api mới hotmail

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 339 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)