RF - Hotmail Add Mail Recover

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để thêm mail khôi phục vào mail hotmail *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP *> Hỗ trợ thêm các loại mail có hỗ trợ IMAP

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (28/09/2021) *> Update chức năng dùng nhiều lần 1 mail recover =>V1.0.2.0 (06/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới (GoodProxy: https://goodproxy.net/ )

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 470 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 469 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)