RF - GMX Register [NET]

1.1.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail GMX *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ fake IP với 911 hoặc SSH Connector *> Sử dụng 2captcha để auto vượt captcha *> Thiết lập mật khẩu hoặc chọn mật khẩu random

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Thêm tính năng tạo thông tin account có độ trust cao khi reg =>V1.0.2.0 *>Fix lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.3.0 *> Thêm tính năng tự động chuyển IP 911 theo cài đặt *> Thêm logic check bullet die + account live (giảm thiểu việc tốn bullet) =>V1.0.4.0 *> Thêm lựa chọn thêm mail khôi phục khi register *> Thêm logic tự động sinh ngẫu nhiên thông tin user *> Update giao diện =>V1.0.5.0 *> Thêm logic tạo địa chỉ random DE, CH, AT =>V1.0.6.0 *> Update thủ thuật register mail mới (gmx.net fix không cho đăng ký với mail khôi phục) *> Thêm chức năng vượt captcha với anti-captcha *> Cập nhập giao diện mới =>V1.0.7.0 *> Update thuật toán mới của gmx (gmx fix) =>V1.0.8.0 (07/11/2020) *> Update thuật toán mới của gmx (gmx fix) =>V1.0.9.0 (18/11/2020) *> Update thay đổi của gmx (gmx fix) =>V1.1.0.0 (29/11/2020) *> Update api mới =>V1.1.1.0 (26/01/2021) *> Thêm thuật toán vượt kiểm tra thông tin người dùng khi tạo *> Cập nhập thuật toán lấy bullet mới từ tool gmx-bullet =>V1.1.2.0 (30/01/2021) *> Thêm tút tăng tỷ lệ sống của account sau khi register

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 221 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 12 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)