RF - GMX Enable POP IMAP

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để mở cài đặt cho phép truy cập mail thông qua giao thức IMAP và POP của mail GMX. Khi mở được IMAP/POP sẽ giúp khách hàng sử dụng các loại tool như: "RF - FB Get Recover Code" và "RF - Read Mail Box" *> Hỗ trợ đa luồng (max 100 luồng) *> Sử dụng api 2captcha để vượt captcha *> Hỗ trợ check trùng và xuất tệp theo định dạng chuẩn

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *>Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Tối ưu tốc độ và tài nguyên khi sử dụng tool *> Tăng số luồng từ 5 -> 100 luồng (chạy bằng API) =>V1.0.2.0 *> Tăng tốc login + bật imap

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 90 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)