RF - GMX Register [COM]

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @gmx.com và @gmx.us *> Hỗ trợ fake IP với 911 hoặc SSH Connector *> Tự động chuyển IP theo cài đặt (với 911) *> Sử dụng 2captcha để auto vượt captcha *> Thiết lập mật khẩu hoặc chọn mật khẩu random *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để đăng ký mail @gmx.com và @gmx.us *> Hỗ trợ fake IP với 911 hoặc SSH Connector *> Tự động chuyển IP theo cài đặt (với 911) *> Sử dụng 2captcha để auto vượt captcha *> Thiết lập mật khẩu hoặc chọn mật khẩu random *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy =>V1.0.1.0 (30/12/2020) *> Update api gmx.com (gmx fix)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 179 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 180 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)