RF - GazetaPL Register

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @gazeta.pl *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>1.0.1.0 (05/06/2021) *> Update nhiều loại proxy mới *> Thêm tính năng lưu trạng thái khi chạy =>V1.0.2.0 (29/11/2021) *> Update giao diện mới *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) *> Thêm nhiều loại giải captcha mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 158 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 159 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)