RF - FB Scan Page

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để scan pageId *> Scan theo từ khóa *> Tối đa 100.000 UID

Cập nhập

=>V1.0.0.0 Sản phẩm dùng để scan pageId *> Scan theo từ khóa *> Tối đa 100.000 UID =>V1.0.1.0 (18/09/2021) *> Update API mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 376 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)