RF - FB Manage Account

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để quản lý các tài khoản facebook *> Đăng nhập bằng cookie hoặc uid|pass *> Hỗ trợ quản lý hàng vạn account *> Hỗ trợ xuất tệp cookie và thông tin dạng chuẩn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm *> Hỗ trợ đăng nhập bằng cookie hoặc uid|pass *> Quản lý hàng vạn account *> Xuất định dạng chuẩn cookie hoặc uid|pass|2FA|cookie =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi không nạp account vào trong tool

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 82 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 300000 (VND)