RF - FB Get Info From UID

1.1.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy thông tin user fb khi có uid, cần token full quyền làm trung gian *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu thông tin khi lấy được thông tin user *> Đinh dạng lấy ra: uid|email|name|birthday|friends|address|lastTimeFeed

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.5.0 (27/11/2020) *> Lấy ra thêm thông tin giới tính khi get info =>V1.0.6.0 (17/01/2021) - BIG UPDATE *> Tăng tốc độ lấy thông tin từ UID (x3 speed) *> Giảm độ ngốc token (giảm 3 lần. Nếu ngày trước tốn 30 token thì giờ chỉ tốn 10 token) *> Tăng tỷ lệ lấy thông tin UID. Giảm tỷ lệ bị lấy lỗi. *> Thêm tính năng xuất UID bị lỗi không thể lấy thông tin (UID đó bị checkpoint hoặc không tồn tại) *> Thêm tính năng xuất token LIVE sau khi chạy xong (để sử dụng cho lần sau) *> Thêm tính năng xuất token BLOCK (bị tạm khóa), để ngày hôm sau sử dụng =>V1.0.7.0 (17/01/2021) *> Fix lỗi vặt hiển thị uid lỗi =>V1.0.8.0 (17/01/2021) *> Fix lỗi không dừng được tool khi chạy xong =>V1.0.9.0 (16/02/2021) *> Thêm tút tăng tốc get info x50 speed và giảm die token =>V1.1.0.0 (17/05/2021) *> Thêm định dạng input là output của tool RF-FB-GET-UID-FROM-EMAIL =>V1.1.1.0 (23/05/2021) *> Update api get info uid từ facebook

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 41 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 300000 (VND)