RF - FB Get Info From UID

1.0.8.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy thông tin user fb khi có uid, cần token full quyền làm trung gian *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu thông tin khi lấy được thông tin user *> Đinh dạng lấy ra: uid|email|name|birthday|friends|address|lastTimeFeed

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Fix lỗi không kết nối được server *> Thay đổi format đầu ra uid|email|name|birthday|friends|address|lastTimeFeed =>V1.0.3.0 *> Fix lỗi không cập nhập được tool ở một số máy tính =>V1.0.4.0 (14/11/2020) *> Update api mới fb =>V1.0.5.0 (27/11/2020) *> Lấy ra thêm thông tin giới tính khi get info =>V1.0.6.0 (17/01/2021) - BIG UPDATE *> Tăng tốc độ lấy thông tin từ UID (x3 speed) *> Giảm độ ngốc token (giảm 3 lần. Nếu ngày trước tốn 30 token thì giờ chỉ tốn 10 token) *> Tăng tỷ lệ lấy thông tin UID. Giảm tỷ lệ bị lấy lỗi. *> Thêm tính năng xuất UID bị lỗi không thể lấy thông tin (UID đó bị checkpoint hoặc không tồn tại) *> Thêm tính năng xuất token LIVE sau khi chạy xong (để sử dụng cho lần sau) *> Thêm tính năng xuất token BLOCK (bị tạm khóa), để ngày hôm sau sử dụng =>V1.0.7.0 (17/01/2021) *> Fix lỗi vặt hiển thị uid lỗi =>V1.0.8.0 (17/01/2021) *> Fix lỗi không dừng được tool khi chạy xong

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 41 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 300000 (VND)