RF - FB Get Info From UID

1.0.3.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy thông tin user fb khi có uid, cần token full quyền làm trung gian *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu thông tin khi lấy được thông tin user *> Đinh dạng lấy ra: uid|email|name|birthday|friends|address|lastTimeFeed

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm =>V1.0.1.0 *> Fix lỗi dis tool khi đang chạy =>V1.0.2.0 *> Fix lỗi không kết nối được server *> Thay đổi format đầu ra uid|email|name|birthday|friends|address|lastTimeFeed =>V1.0.3.0 *> Fix lỗi không cập nhập được tool ở một số máy tính

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 41 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 300000 (VND)