RF - FB Get Email Page

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy email của page facebook, với đầu vào là một danh sách các pageID *> Tối đa 300 luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP với GoodProxy, SSH, HTTP, SOCKs, 911,... *> Xuất email và pageID theo định dạng *> Tự động lưu trạng thái đang chạy

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (18/09/2021) *> Thêm nhiều loại giả mạo IP mới =>V1.0.3.0 (02/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.4.0 (11/01/2022) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: Http/socks có user+pass

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 448 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 371 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)