RF - FB Get Email Page

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy email của page facebook, với đầu vào là một danh sách các pageID *> Tối đa 300 luồng *> Xuất email và pageID theo định dạng *> Tự động lưu trạng thái đang chạy

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 371 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)