RF - FB Get Cookie From Recover

1.0.8.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy cookie fb khi có link recover. *> Đầu vào chính là dữ liệu được trích xuất từ tool RF - FB Get Recover Code *> Tùy chọn giả mạo IP *> Tùy chọn giả mạo User-Agent

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.5.0 (23/11/2021) *> Cập nhập định dạng xuất tệp *> Thêm tệp checkpoint *> Thêm phương thức giả mạo IP mới: GoodProxy ( https://goodproxy.net/ ) =>V1.0.6.0 (02/12/2021) *> Fix lỗi giao diện =>V1.0.7.0 (24/01/2022) *> Fix lỗi không mở lại được trình duyệt khi người dùng vô tình tắt trình duyệt thủ công =>V1.0.8.0 (29/04/2022) *> Update logic accept cookie fb

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 413 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 412 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)