RF - FB Get Cookie From Recover

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy cookie fb khi có link recover. *> Đầu vào chính là dữ liệu được trích xuất từ tool RF - FB Get Recover Code *> Tùy chọn giả mạo IP *> Tùy chọn giả mạo User-Agent

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (14/04/2021) Sản phẩm dùng để lấy cookie fb khi có link recover. *> Đầu vào chính là dữ liệu được trích xuất từ tool RF - FB Get Recover Code *> Tùy chọn giả mạo IP *> Tùy chọn giả mạo User-Agent =>V1.0.1.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động ở một số máy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 413 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 412 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)