RF - FB EAAG Creator

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy token EAAG (token business) từ cookie (token EAAG có thể dùng cho tool RF - FB Backup UID) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động lưu token thành công

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.4.0 (29/12/2021) *> Update API mới của FB =>V1.0.5.0 (24/05/2022) *> Thêm chức năng thông báo event trong tool

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 71 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 150000 (VND)