RF - FB EAAD6 Creator

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy token dạng EAAD6* (token Android từ máy ảo LD Player) *> Lấy token *> Lấy cookie

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (01/06/2021) *> Thêm hiển thị lỗi khi lưu tool ở thư mục không hợp lệ =>V1.0.2.0 (02/12/2021) *> Fix lỗi ko lấy dc token ở 1 số TH

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 379 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 378 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)