RF - FB EAAAA Creator

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lấy token full quyền từ uid|password account facebook (Clone Việt) *> Hỗ trợ đa luồng *> Hỗ trợ fake ip với 911 hoặc SSH Connector *> Tự động lưu lại token lấy được trong quá trình chạy với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Hỗ trợ lấy token full quyền từ định dạng uid|pass (không có 2FA) *> Lưu tệp đa dạng *> Hỗ trợ đa luồng và giả mạo IP với 911, SSH Connector =>V1.0.1.0 *> Update UI + change icon *> Update logic get token *> Thay đổi tên tool =>V1.0.2.0 *> Update logic get token full quyền

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 84 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 250000 (VND)