RF - FB Check Password

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra password facebook đúng sai *> Đa luồng với max 300 luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP với SOCKs, Proxy, SSH *> Lưu trạng thái và mail khi đang chạy *> Xuất tệp đa dạng

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (21/01/2021) Sản phẩm dùng để kiểm tra password facebook đúng sai *> Đa luồng với max 300 luồng *> Hỗ trợ giả mạo IP với SOCKs, Proxy, SSH *> Lưu trạng thái và mail khi đang chạy *> Xuất tệp đa dạng =>V1.0.1.0 (08/02/2021) *> Update api mới từ facebook =>V1.0.2.0 (04/04/2021) *> Update đầy đủ các loại giả mạo ip *> Nâng tối đa tất cả các loại giả mạo ip max 300 luồng *> Update tính năng import mail (cho phép import cùng mail nhưng khác pass) =>V1.0.3.0 (05/04/2021) *> Fix lỗi vỡ giao diện =>V1.0.4.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy =>V1.0.5.0 (09/06/2021) *> Thêm TMProxy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 322 Gia hạn ngày 3 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 321 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)