RF - FB Backup Token

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để backup thông tin tài khoản facebook với đầu vào là token của 1 nick. Tùy vào token đầu vào là full quyền hay thiếu quyền sẽ back up được nhiều hoặc ít thông tin *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tiến hành back up những thông tin sau: Ảnh bạn bè, ngày sinh, comment gần nhất, danh sách bạn bè inbox

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *> Sản phẩm dùng để backup thông tin tài khoản facebook với đầu vào là token của 1 nick. Tùy vào token đầu vào là full quyền hay thiếu quyền sẽ back up được nhiều hoặc ít thông tin *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tiến hành back up những thông tin sau: Ảnh bạn bè, ngày sinh, comment gần nhất, danh sách bạn bè inbox =>V1.0.1.0 *> Update thuật toán backup mới tăng tốc độ backup ảnh bạn bè (3K bạn bè trong vòng 10 giây)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 104 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 350000 (VND)