RF - FB Backup Cookie

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để backup thông tin tài khoản facebook với đầu vào là 1 cookie của tài khoản đó *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ backup: Ảnh bạn bè, ngày tháng năm sinh, danh sách bình luận gần nhất

Cập nhập

=>V1.0.0.0 *>Sản phẩm dùng để backup thông tin tài khoản facebook với đầu vào là 1 cookie của tài khoản đó *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ backup: Ảnh bạn bè, ngày tháng năm sinh, danh sách bình luận gần nhất =>V1.0.1.0 *> Update thuật toán backup mới tăng tốc độ backup ảnh bạn bè (3K bạn bè trong vòng 10 giây)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 106 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)