RF - Etsy Checker

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra DIE/LIVE tài khoản etsy *> Hỗ trợ đa luồng (max 200 luồng) *> Giả mạo IP *> Tự động xuất tệp theo định dạng chuẩn

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.2.0 (12/09/2021) *> Thêm chức năng tự động xuất file đầu vào khi chạy =>V1.0.3.0 (24/12/2021) *> Thêm thuật toán kiểm tra IP bị block *> Cài đặt mỗi luồng 1 IP =>V1.0.4.0 (23/01/2022) *> Update thuật toán check mới *> Thêm phương thức giả mạo IP: Http/Socks có user+pass =>V1.0.5.0 (16/09/2022) *> Update các phương thức giả mạo IP *> Giảm dung lượng tool cài

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 464 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 463 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)