RF - Douyin Download Video

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để download video douyin theo @user *> Hỗ trợ đa luồng *> Download video không watermark hoặc chỉ âm thanh *> Tự động lưu trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (12/08/2021) Sản phẩm dùng để download video douyin theo @user *> Hỗ trợ đa luồng *> Download video không watermark hoặc chỉ âm thanh *> Tự động lưu trong quá trình chạy =>V1.0.1.0 (13/08/2021) *> Fix lỗi bị chặn khi download 1,2 page user

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 450 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 451 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)