RF - Domain Checker

1.1.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra domain đã bị đăng ký hay chưa đăng ký. *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Kiểm tra domain đã đăng ký hay chưa. Nếu chưa đăng ký thì giá của nó là bao nhiêu *> Xuất kết quả theo định dạng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.1.0.0 (17/10/2021) *> Thêm site mới =>V1.1.1.0 (05/11/2021) *> Update API check all =>V1.1.2.0 (23/11/2021) *> Cập nhật thêm phương thức giả mạo IP mới tăng thêm nguồn IP - GoodProxy: ( https://goodproxy.net/ )

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 408 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 374 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)