RF - Domain Checker

1.0.2.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để kiểm tra domain đã bị đăng ký hay chưa đăng ký. *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Kiểm tra domain đã đăng ký hay chưa. Nếu chưa đăng ký thì giá của nó là bao nhiêu *> Xuất kết quả theo định dạng

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.0.0 Sản phẩm dùng để kiểm tra domain đã bị đăng ký hay chưa đăng ký. *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Kiểm tra domain đã đăng ký hay chưa. Nếu chưa đăng ký thì giá của nó là bao nhiêu *> Xuất kết quả theo định dạng =>V1.0.1.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động được ở một số máy =>V1.0.2.0 (05/05/2021) *> Thêm tính năng phân chia tệp domain (loại 2 chấm, loại 3 chấm)

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 408 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 374 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)