RF - Data Filter

1.0.0.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để lọc các dòng dữ liệu từ nhiều tệp với từ khóa cài đặt *> Cho phép thêm thư mục để quét *> Tự động lưu dữ liệu trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (08/01/2022) Sản phẩm dùng để lọc các dòng dữ liệu từ nhiều tệp với từ khóa cài đặt *> Cho phép thêm thư mục để quét *> Tự động lưu dữ liệu trong quá trình chạy

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 543 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 150000 (VND)