RF - CitromailHu Checker

1.0.5.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @citromail.hu (mail Hungary) *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy) *> Hỗ trợ đa luồng (300 luồng) *> Tính năng bỏ qua những ip bị block *> Tính năng lưu lại những SSH, HTTP, SOCKS có thể sử dụng được *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Video hướng dẫn

Cập nhập

=>V1.0.1.0 *> Update thuật toán check mới (citromail update) =>V1.0.2.0 (27/11/2020) *> Update api mới của citromail =>V1.0.3.0 (08/03/2021) *> Thêm chức năng lưu trạng thái lúc đang chạy *> Tăng tốc load data và đăng nhập =>V1.0.4.0 (22/09/2021) *> Cập nhật giao diện mới *> Thêm nhiều phương thức giả mạo IP mới =>V1.0.5.0 (23/03/2022) *> Cập nhật nhiều phương thức giả mạo IP mới

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 210 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 211 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)