RF - AzetSk Register

1.0.1.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để đăng ký mail @azet.sk *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy

Cập nhập

=>V1.0.0.0 (30/01/2021) Sản phẩm dùng để đăng ký mail @azet.sk *> Hỗ trợ đa luồng (max 10 luồng) *> Hỗ trợ giả mạo IP với SSH, HTTP, SOCKS, 911, SSH Connector *> Tự động lưu kết quả trong quá trình chạy =>V1.0.1.0 (28/02/2021) *> Thêm chức năng lưu trạng thái (đề phòng rủi ro khi mất điện hoặc mất mạng lúc chạy) *> Cập nhập api mới của site

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 328 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 1000000 (VND)
Gói dịch vụ 329 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 3000000 (VND)