RF - AzetSk Checker

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để check LIVE/DIE của mail @azet.sk *> Hỗ trợ các chế độ fake IP (GoodProxy, SSH, HTTT proxy, SOCKS proxy, 911,...) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Hỗ trợ xuất tệp mail với nhiều định dạng khác nhau

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (30/01/2021) *> Update tính năng tự lưu trong quá trình chạy *> Update logic check nâng cao (trường hợp mail không hợp lệ) =>V1.0.2.0 (28/02/2021) *> Update api azet.sk =>V1.0.3.0 (22/09/2021) *> Update giao diện mới nhất *> Update thêm nhiều phương thức giả mạo IP khác =>V1.0.4.0 (02/12/2021) *> Thêm phương thức giả mạo IP mới GoodProxy ( https://goodproxy.net/ )

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 325 Gia hạn ngày 5 (Ngày) 300000 (VND)
Gói dịch vụ 326 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 1000000 (VND)