RF - AOL App-Password Creator

1.0.4.0

MẤT PHÍ

Tải xuống

Mô tả

Sản phẩm dùng để tạo app password AOL. App password dùng cho việc đọc thư của AOL (RF- AOL Read Mail Box) *> Hỗ trợ đa luồng (max 300 luồng) *> Tự động xuất dữ liệu ra tệp lúc đang chạy: Định dạng [ email|password|app-password ]

Cập nhập

=>V1.0.1.0 (01/05/2021) *> Fix lỗi không khởi động ở một số máy =>V1.0.2.0 (11/09/2021) *> Update TmProxy *> Thêm TinsoftProxy *> Thêm AnyCaptcha và Capmonster *> Cập nhật giao diện mới =>V1.0.3.0 (09/04/2022) *> Update api mới *> Update các phương pháp giả mạo IP mới =>V1.0.4.0 (08/05/2022) *> Update thêm chức năng xuất tệp định dạng email|password

Bảng giá dịch vụ

TÊN GÓI LOẠI GÓI GIÁ TRỊ ĐƠN GIÁ
Gói dịch vụ 383 Gia hạn ngày 7 (Ngày) 150000 (VND)
Gói dịch vụ 382 Gia hạn ngày 30 (Ngày) 500000 (VND)