Facebook Tool
Tool auto cho mảng facebook. Ví dụ như: kiểm tra liên kết, backup uid, lấy token EAAG, token full quyền, kiểm tra checkpoint, get code,...
Danh sách
Mail Tool
Tool check die/live mail, register mail, các loại mail như: Gmail, Yahoo, Hotmail, gmx, mail.com, mail balan, mail nga, vv...
Danh sách
Tool các trang thương mại điện tử
Tool check die/live các trang ebay, etsy, amazon, walmart,...
Danh sách
Twitter Tool
Tool auto cho mảng twitter. Ví dụ như: kiểm tra liên kết, đăng ký clone, scan follower,...
Danh sách
Telegram Tool
Những tool mảng telegram như add member, scan member, check,...
Danh sách
Tiktok Tool
Tool auto cho mảng tiktok. Ví dụ như tool tự động đăng ký, tool follow tài khoản, tool view,...
Danh sách
Tool miễn phí
Những tool mà RedFTool làm ra không phục vụ cho mục đích thương mại, là những tool nhỏ thuộc dạng tiện ích.
Danh sách
Tool khác
Những tool có thể phục vụ nhiều mảng khác nhau, không cố định thuộc về bên nào. Ví dụ: Read mailbox, domain checker, data filter, proxy, ssh, dcom, browser,...
Danh sách